türkiyede'ki etkin cemaat ve tarikatlar# Biyografiler

Evet Aziz Mahmut Hüdayi çok muhterem ve Allah dostu bir evliyadır.. ve doğrudur 8 padişahın dönemine tanıklık etti. 

Ancak bugün maalesef cemaati temsil edenler, Mahmut Hüdayi Hazretlerini temsil etmedikleri kesin.. 

Belediyelerden milyonlarca lr kaynak aktarılan ve ilim irfan mesleğini tüccarlığa dönüştüren bir yapı haline geldi.. 

AZİZ MAHMUT HÜDAİ bir cemaat lideri değildir arkadaşlar,

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628) yılları arsında Üsküdar'da yaşamıştır.

Celvetiyye tarikatının kurucusudur.

O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz pâdişah devrini idrâk etmiş bir gönül sultânıdır. 

Onun Üsküdar’da kurduğu dergâh, kısa zamanda her tabakadan insana hitâb eden mâneviyat ve irfan mektebi hâline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alâkasını celb etti. Onları da dergâhın dervişleri arasına kattı. Husûsiyle 3. Murad Han, 1. Ahmed Han, 2. Genç Osman Han ve 4. Murad Han, Hüdâyî Hazretleri’nin yakın irşâdına mazhar oldular. Hüdâyî Hazretleri, bunlardan 4. Murad Hân’ın kılıç kuşanma merâsiminde bizzat bulunmuş ve âdet olduğu üzere Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin türbe-i saâdetlerinde Hazret-i Ömer’in kılıcını yeni pâdişâha bizzat kuşandırmıştır.

Bilginize...


güzel bir bilgi dağarcığı olmuş

ERENKÖY: Kökleri Kelami Dergâhı’na ve şeyhi Erbilli Mehmet Esat’a dayanıyor. Siyasette etkinler

HAKİKATÇİLER: Tüm cemaatlere karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen Hakikatçıler’in şeyhi Ömer Öngüt. Eserleri ve kitapları çok tartışmalı ve sorgulanmaya açıktır. yeni bir dini ritüelleri bulunan bu cemaat, çok açıkta görünmekten haz almamaktadır. 

YENİ ASYACILAR: Nurcuların ikinci büyük kolu. Lideri Mehmet Kutlular. Yeni Asya Gazetesi cemaatin yayın kuruluşudur. son yıllarda etliye sütlüye karışmayan silik görüntü çizmektedirler. 

KIBRISİ: Cemaat lideri Mehmet Nazım Adil KKTC’de yaşamaktadır. Türkiye de azımsanmayacak kadar müridi vardır. 

HAYDAR BAŞ: Cemaatin lideri Haydar Baş, Kadiri Tarikatı’nın İcmal Kolu’ndan. Yakın zamanda COVİD19 dan vefat etmiştir. Cemaati ve kendisi Türkiyede dini çizgisi itibariyle hep sorgulanmıştır. 

TEBLİĞ Cemaati : Kurucusu Hindistan’da doğmuş olan  Şeyh Muhammed İlyas Kandehlevi dir. 

CERRAHİ: Halveti tarikatına dayanıyor. Dergâhı, Karagümrük’te. Küçük mütevazi bir cemaattir. 

  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »