yüzüklerinefendisi neler yazmış

Yazar takip için üye girişi yap. Bu yazarı 0 kişi takip ediyor

Bu arkadaş kimse yakında burada mehdi ilan edilir. Aşağıdaki mesajlardan bunu anlıyorum. 

Cuma suresinin 9. uncu ayeti Cuma namazını farz kılan bir ayet değildir. 

Bu ayet Cuma vakti alışverişi haram kılan bir ayettir.

Başlık sanırım cuma namazının fazileti olacak. Admin düzelt bunu. 

Allah Kur'an-ı Kerim'de insanların hayatına yön veren yönetim şekline din ismini veriyor.

Bir Müslüman için Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Şamanizm neyse Demokrasi de odur. Demokrasi bir dindir.

Bir insan ya müslümandır, ya demokrattır. 

Bir yerde insanların hayatına yön veren bir anayasa varsa Allah'ın yanında bu bir dindir ve bu Allah'ın anayasası değilse, kim o anayasaya tabi olmuşsa Allah'ın dininin dışındaki bir kurallar silsilesine tabi olmuş demektir. 

Müslüman olup da demokrasiyi kabul edenlerin durumu Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlerin durumu gibidir. 

"Siz kitabın bir kısmına inanıp, kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" (2/Bakara, 85)

yüzüklerinefendisi bu konuda son noktayı koymuştur. 

Bir hocaefendi diğer hocaefendiyi ziyaret ediyor. 

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Fatih Çıtlak Hocaefendi'yi Ziyarete Etti

Allah birinci olarak şehitleri ikinci olarak da alimleri ve hocaları hesaba çekecek. 

Bu adamlar öldüklerinde arkalarından bakanlar onlar için hem şehit hem de alim ve hoca diyecekler. 


Din istismarcısı, din tüccarı hoca. https://tatava.org/din-tuccarlar

Kendisi Kabir Azabından Koruyan Yanmaz Kefen satar.

Azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olunan ve satın alan kişiye rüyasında Peygamberi gösteren terlik satar.

Bundan daha iyi din tüccarı mı olur.

Münafıkların özelliklerinden olan “Yalan söylemek” İslam’ın yasakladığı “Büyük Günahlar”dandır. Kur’an-ı Kerim’de yalancılara “O kahrolası yalancılar” (Zariyat, 10) denilmek suretiyle beddua edilmektedir. Yine “Şüphesiz Allah, haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola erişirmez” (Mümin, 28) denilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’de: “Kardeşin sana doğru söyleyip dururken, senin ona yalan söylemen ne büyük hıyanettir” buyurmaktadır.

Ben Yar Rab dediğim anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız, beni duyabilen bir Allah ile karşı karşıya isem o zaman devreye birilerini sokmamım, birilerinin dualarının gölgesinde birilerinin tavassutu ile dua ederek şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var.

Ali Küçük

Ve siyaset; belki hiçbir dönem hayatımıza bu kadar girmedi. Gönüller parçalamadı. Uhuvvet kaleleri, adavet sancaklarıyla tahrip edilmedi. Ve belki hiçbir dönem, din istismarı bu kadar gündeme gelmedi!


Besairu'l-Kur'an adlı Kur'an tefsirinin yazarı. 5 Kasım 2017 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. http://www.alikucukhoca.com/

Halis Bayancuk 1984 Diyarbakır doğumludur.  Aslen Bingül Zaza'larındandır. El-Kaide ve İŞİD soruşturmalarında bir çok defa göz altına alınmıştır. 

Babası'da Hizbullah'tan hüküm giymiştir ve halen cezaevindedir. (Hacı Bayancuk).

Halis Bayancuk, Mısır ve Türkiye’de yapmış olduğu sohbetlerinde künye olarak kullandığı Ebu Hanzala ismiyle tanınmaktadır. Tevhid Dergisi'nde başyazardır.

IŞİD’in Türkiye Sorumlusu’ suçlamasıyla şuan Silivri 9 no’lu Cezaevi’nde tutulmaktadır.

Yıllarca Sıtma hastalığından öldüğü söylendi. Şimdilerde bilim adamların onun akut pankreas hastalığının, pankreas nekrozu sonucu öldüğünü söylüyorlar.

Kızıl anlamına gelen el-harmâ; ismini inşaatında kullanılan kil harcının kızıla çalan renginden alır. İspanyanın Granada şehrinde bulunur. O zamanlar Gırnata deniyordu ve Nasrilerin başkenti idi. (o zamanki oradaki devlet) Yıl : 1232

İttihat ve Terakki Cemiyeti vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam ettiği Yakup Cemilin ailesine, idamından 2 ay sonra vatana hizmet faslından 33 er kuruş maaş bağladı.

Dini ve siyasi konulardaki aşırı aykırı görüşleri üzerine tanınan fırka. Ehli sünnet alimleri Haricilerin itikadı noktasında ihtilaf etmişlerdir. 

Hz. Ali döneminde meydana gelen Sıffın şavaşından sonra ortaya çıkmışlardır. Hz. Ali ve Hz. Muaviye tarafları arısanda meydana gelen bu savaşta, Hz. Muaviye tarafları yenileceklerini anlayınca mızraklarının uçlarına Kur'an sayfalarını takarlar. "Aramızda Kur'an hakem olsun" derler ve bunun üzerine çatışmalar durur ve görüşmeler başlar. Buna tarihte Hakem olayı denir.

Bu olaydan sonra bir takım insanlar "Sen insanları hakem kabul ettin, halbuki hüküm Allah'ındır" diyerek Hz. Ali'nin saflarından ayrıldılar. İşte bunlar Hariciler dir. "Hüküm Allah'ındır" cümlesi hariciler arasında slogan haline gelir. 

Hariciler genelde çöl araplarıdır ve gayr-i müslümlerden çok müslümanlarla uğraşmışlardır. Hariilerin en belirgin noktalarından biride her günahı küfür olarak kabul ederler. 

İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni… Cemal Süreyya

1318 (miladi) tarihinde Buharada doğdu. Nakşibendi tarikatının kurucusudur.

İslam dünyasında Kadiriye'den sonra en yaygın olan tarikattır. Ana vatanı orta asyadır ve oradan anadolu topraklarına gelmiştir.

Kurucusu Bahâeddin Nakşibend'i dir.

Youtube fonemen olmaya çalışan ve kendini "Din istismarcıları ile mücadele ederken güncel/dini faydalı konuları da ele alıyorum ve önemli uyarılarda bulunuyorum" diye tarif eden bir adam. 

Din istismarcısı derken kendisi dini istismar etmiyor mu?


History kanalında yayınlanan hastası olduğum yapım. Modern Rehinciler

Vahhabilik, Muhammed bin Abdülvehhab'ın düşünceleri çevresinde oluşan dinî, siyasî harekettir. Vahhabilik bir inanç hareketi olarak başlamakla birlikte, kısa zamanda siyasî bir nitelik kazandı. Arap yarımadası'nda etkinlik kurarak devlet durumuna geldi. Günümüzde Suudi Arabistanın resmi meshebidir.

Vahhabilerin katı bir İslam anlayışları vardır. Mesela tarikatlara, türbe ziyaretlerine karşıdırlar. öyle ki Mekke ve Medine'de bulunan tüm sahabe mezarlarını dozerlerle yerle bir etmişlerdir. 

Vahhabiliği en önemli özelliklerinden birisi de bid'atlar karşısındaki tutumudur. Yani İslamiyete sonradan girmiş herşeyi bidat kabul ederler ve redederler.

İslam İlahiyatçıları Selefiliği, "İslam ümmetin ilk üç mübarek nesline bağlı olan" anlamında kullanıyorlar.

Peki kimdir bu nesil.

Bu ilk üç nesil, Hicri 300 üncü yıla kadar yaşayan müslüman islam büyüklerini ifade etmektedir.

Ashabı kiram nesli (İslam Peygamberini bizzat gören ve sohbetine katılan Sahabeler), tabiin nesli (Sahabeleri görenler) ve ondan sonra gelen nesildir. Bir örnek vermek gerekirse Hz. Ebubekir, Hasan Basri, İmamı Ebu Hanife'dir.

Selefilik; Kitabı ve Sünneti Selef-i Salihin'in anlayışı üzere anlamaktır.

Selefilerin en ayırt edici unsuru, kaynakları anlama metodlarıdır. Kendini İslam'a nisbet eden herkes Kitap ve Sünnet'i kaynak olarak kabul ederler. Ancak asıl mesele, bu kaynakların nasıl ve neye göre anlaşılacağıdır.

Haçlı savaşlardın bu güne kadar selefilik hiç gündemden düşmemiştir.

Marmara Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Zafer Gül diploma var diyor. Üniversitenin kendiside var diyor. Daha ne uğraşıyorsunuz adamın diplomasıyla.

Rüzgar nereden eserse oraya meyl eden birisidir. Bugün böyle, yarın öyle olur.

ABD her zaman iki yüzlü olmuştur. Rusya da iki yüzlüdür. Dünyadaki ülkelerin tamamı böyledir. Herkes menfaati gereği çalışır.

2